top of page
กบ 1111 ฉะเชิงเทรา

กบ 1111 ฉะเชิงเทรา

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 7

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ พร้อมบารมีหลวงพ่อโสธรหนุนนำ เสริมความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้บริวารได้ พร้อมทั้งเสริมการมีบริวารที่ฉลาด หลักแหลม พร้อมรับนโยบาย คำสั่ง แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงเสริมการลงมือทำอย่างมุ่งมั่น ว่องไว รวดเร็ว เด็ดขาด พร้อมทั้งเสริมความคิดริเริ่ม ความอดทน(ขันติบารมี) สามารถก่อตั้ง สถาปนาองค์กร หรือสิ่งใหม่ๆในสังคมได้ รวมถึงเสริมความเป็นผู้นำแบบเป็นแบบอย่างที่ดีทางจิตวิญญาณก็ได้

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,950,000 บาท

bottom of page