top of page
กบ 345 ฉะเชิงเทรา

กบ 345 ฉะเชิงเทรา

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 15

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ พร้อมบารมีหลวงพ่อโสธรหนุนนำ เสริมความเป็นผู้นำที่เด็ดเดี่ยว เป็นร่มโพธิ์ ร่มไทรให้บริวารได้ พร้อมทั้งเสริมการมีบริวารที่ฉลาด หลักแหลม พร้อมรับนโยบาย คำสั่ง แล้วนำไปปฏิบัติให้เกิดผล รวมถึงเสริมความกล้าลงมือทำ อย่างมีการสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจ โดยมีหลักการ เหตุผล หลักปรัชญาเป็นพื้นฐาน เสริมความสำเร็จเพื่อให้ได้มาซึ่ง เงินทอง ความรัก ความนิยมชมชอบ

  • ราคาป้ายทะเบียน 392,500 บาท

bottom of page