top of page
9กก 678 กรุงเทพมหานคร

9กก 678 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 32

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีเพื่อนคู่คิดที่เก่งไม่แพ้กัน รวมถึงเสริมความพอใจในการทำงาน พร้อมเสริมพลังจิต พลังใจ กล้าลุยเพื่อความสำเร็จ โดยเป็นการลงมือทำอย่างมีหลักการ และเหตุผล เสริมเสน่ห์ เพื่อนฝูงรักใคร์ ให้ความเคารพ นับถือ

  • ราคาป้ายทะเบียน 932,000 บาท

bottom of page