top of page
9กก 789 กรุงเทพมหานคร

9กก 789 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 35

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีเพื่อนคู่คิดที่เก่งไม่แพ้กัน รวมถึงเสริมพลังจิต พลังใจให้แก่กล้า เสริมความมุมานะ อดทน พร้อมลุยอยากมีหลักการ และเหตุผล เสริมการเติบโตอย่างรวดเร็ว สู่เป้าหมายที่มุ่งมั่นยืนหยัดไว้

  • ราคาป้ายทะเบียน 15,000,000 บาท

bottom of page