top of page
9กฆ 11 กรุงเทพมหานคร

9กฆ 11 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 15

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารเก่งที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมความเป็นผู้นำที่มีความเฉียบขาด เด็ดขาด มุ่งมั่น ว่องไว และลงมือทำอย่างมีหลักการ มีเหตุผล รวมถึงมีหลักวิชาการ และนำมาซึ่งเงินทอง ความรัก ความสุข ความสมหวังทางโลก

    bottom of page