top of page
9กฉ 9944 กรุงเทพมหานคร

9กฉ 9944 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 41

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจแข็งแข็ง มีความกล้า มีบริวารที่ฉลาดพร้อมให้คำปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น รวมถึงเสริมด้านการพูดที่ได้ใจ โน้มน้าว จูงใจได้ดีเยี่ยม บางท่านมีศีล ร่วมกับฝึกสมาธิดีๆ อาจสื่อสารข้ามภพ ภูมิได้ มี network เพื่อนฝูงที่สร้างประโยชน์ สร้างความเจริญให้แก่กัน

  • ราคาป้ายทะเบียน 571,000 บาท

bottom of page