top of page
9กญ 11 กรุงเทพมหานคร

9กญ 11 กรุงเทพมหานคร

ผลรวมตามหลักเลขศาสตร์ 16

 

ป้ายนี้จากจิตใต้สำนึก หรือการตัดสินใจของผู้ที่เลือกป้ายนี้ตามหลักอักษรศาสตร์ และ เลขศาสตร์ เป็นการช่วยเสริมความเป็นผู้นำ ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์มิติอื่นให้ความสนับสนุน เป็นผู้นำที่มีกำลังใจเข้มแข็ง มีความกล้า มีทีมงานที่พร้อมทำตามคำสั่ง รวมถึงเสริมด้านการเป็นผู้นำที่โดดเด่น นำอยู่ข้างหน้าดั่งพระเจ้าจักรพรรดิ์ที่กล้าหาญนำทัพเองอย่างมิเกรง กลัว เหมาะมากกับผู้นำที่กำลังต้องการการลงมือทำ ริเริ่ม สร้างสรรค์ ขับขยาย ก่อตั้ง มุ่งสู่เป้าหมายอย่างเด็ดเดี่ยว ด้วยความอดทน มีขันติบารมีสูงส่ง ผู้ที่ต้องการสถาปณาอะไรขึ้นมาใหม่ๆ อย่างสร้างสรรค์ จะได้รับการเสริมพลังอย่างเต็มที่จากป้ายนี้

  • ราคาป้ายทะเบียน 1,291,000 บาท

bottom of page